tạo rao bán.mp4


1. Thành viên mở xem các thỏa thuận của các thành viên khác tại bài đăng của mình bằng 2 cách :

Cách 1: 

Bước 1:  Tại màn Home rao bán → thành viên Chọn bài đăng của mình Bước 2: Mở ra màn chi tiết bài đăng → Tại đây thành viên có thể thấy các thỏa thuận của thành viên khác tại bài đăng của mình

 Cách 2:  

Bước 1: Chọn menu Home rao bán → Chọn  Rao bán của tôi

Bước 2: Tại màn Rao bán phần Tôi bán → Chọn bài đăng → chọn tap Trao đổi 

 Cách 3:  

Bước 1: Chọn menu Home rao bán → Chọn  Rao bán của tôi

Bước 2:  Tại màn Rao bán phần Tôi bán → chọn bài đăng → chọn tap  Thỏa thuận

2. Thành viên chấp nhận thỏa thuận thành viên khác tại bài đăng của mình bằng các thao tác dưới đây: 

Bước 1: Thành viên xem các thỏa thuận bằng một trong ba cách trên tại phần 1 →  bấm chọn thỏa thuận ->Chọn nút Chấp nhận thỏa thuận


Bước 2: Thỏa thuận được chấp nhận thành công→ Hiển thị card trang thái Đã chấp nhận


Lưu ý: 

+ Thành viên chỉ t được  đồng ý 1 thỏa thuận của thành viên khác, nếu khi chấp nhận thỏa thuận tài khoản không đủ tiền sẽ chuyển đến màn nạp tiền  → đủ tiền người bán sẽ ứng tiền hoa hồng cho người mua ( tiền lúc này sẽ vào ví propcom  → khi xác nhận đã bán tiền sẽ vào ví người mua
+ Khi thành viên đồng ý thỏa thuận của 1 thành viên→ thành viên đó sẽ không thể thực hiện thỏa thuận tiếp , nhưng thành viên khác vẫn có thể thực hiện tạo thỏa thuận


Bước 3: Bấm Button xác nhận đã bán → Sản phầm bán thành công 


Bước 4 : Viết đánh giá cho người mua → bấm button gửi đánh giá ( CHú ý: Chỉ có thể đánh giá 1 lần)

3. Người bán từ chối thỏa thuận 

Bước 1:  Thành viên xem các thỏa thuận bằng một trong ba cách trên tại phần 1 →  bấm chọn thỏa thuận ->Chọn nút Từ chối thỏa thuận

Bước 2:  Thỏa thuận thu hồi thành công → Hiển thị card trạng thái Đã từ chối và  người mua được hoàn tiền ký quỹ( nếu có)


4. Người bán đồng ý gia hạn
Khi thành viên đã được chấp nhận thỏa thuận nếu hạn bán nhỏ hơn 3 ngày có thể xin gia hạn thêm → người bán có thể đồng ý hoặc từ chối gia hạn


Bước 1: Chọn menu Home rao bán → Chọn  Rao bán của tôi

Bước 2: Tại màn Rao bán phần Tôi bán → Chọn bài đăng → chọn tap Trao đổi   


Bước 3: Chọn  icon 3 chấm tại card gia hạn 


Bước 4 

  • Bấm Chấp nhận gia hạn → Thành viên được chấp nhận thỏa thuận được gia hạn thêm thành công ( chỉ được gia hạn 1 lần)

  • Bấm icon Từ chối gia hạn → Thành viên được chấp nhận thỏa thuận bị từ chối gia hạn có thể gia hạn lại đến khi thỏa thuận hết hạn