Video hướng dẫn:

lichsuvi.mp4

Đây là nơi để bạn kiểm tra xem Đề nghị thu tiền - Nạp tiền hoặc Đề nghi chi tiền - Rút tiền của mình tạo ra đã được kế toán duyệt hay chưa.

Truy cập Lịch sử ví từ màn hình Tài khoản → Ví của tôi → Lịch sử ví


Tất cả những giao dịch thành công đều nằm ở tab Lịch sử ví, và ngược lại đều nằm ở tab Chờ duyệt