Thành viên có thể cập nhật thông tin khách hàng đặt chỗ và đặt cọc 

Video hướng dẫn:

Cập nhật thông tin khách hàng.mp4

I/ Cập nhật thông tin KH yêu cầu đặt chỗ 

Bước 1: Tại tab Tài khoản → Danh sách giao dịch 

Bước 2: Tại Tab Quan tâm (YCTV) chọn vào yêu cầu đặt chỗ muốn nhập thông tin KH 

Bước 3: Chọn Cập nhật thông tin 


Bước 4: Tại form nhập thông tin KH, TVV có thể tìm kiếm thông tin KH theo mã YCDCH/YCDCO, tìm kiếm theo tên khách hàng hoặc nhập mới thông tin khách hàng và ấn Tiếp tục 

Bước 5: Nhập tiếp các thông tin bắt buộc và ấn Lưu thông tin để hoàn tất việc cập nhật thông tin khách hàng 

Hiển thị popup thông báo thành công 

II/ Cập nhật thông tin KH yêu cầu đặt cọc

Bước 1: Tại tab Tài khoản → Danh sách giao dịch 

Bước 2: Tại Tab Sản phẩm đã chọn chọn vào yêu cầu đặt cọc muốn nhập thông tin KH 

Bước 3: Chọn Nhập thông tin khách hàng 

Bước 4: Tại form nhập thông tin KH, TVV có thể tìm kiếm thông tin KH theo mã YCDCH/YCDCO, tìm kiếm theo tên khách hàng hoặc nhập mới thông tin khách hàng và ấn Tiếp tục 


Bước 5: Nhập tiếp các thông tin bắt buộc và ấn Lưu thông tin để hoàn tất việc cập nhật thông tin khách hàng 


Hiển thị popup thông báo thành công, sản phẩm đã nhập thông tin khách hàng sẽ không còn ở tab Sản phẩm đã chọn mà chuyển sang Tab Sản phẩm đang xử lí