Admin duyệt bài đăng của thành viên:

admin duyệt bài đăng.mp4


Admin từ chối bài đăng của thành viên:

admin từ chối đăng bài.mp4