Thỏa thuận bài rao bán.mp4


1. Để tạo thỏa thuận tại bài đăng của thành viên khác, thành viên thực hiện các thao tác như sau: 

Bước 1: Tại màn Home rao bán, thành viên ấn chọn một bài đăng của thành viên khác 


Bước 2: Thành viên có thể tạo thỏa thuận bằng 2 cách:

  • Cách 1:
    • Tại màn chi tiết bài đăng → bấm chọn nút Tin nhắn 

    • Tại màn hình Trao đổi → bấm chọn icon Thỏa thuận


  • Cách 2: Tại màn hình chi tiết bài đăng → bấm chọn nút Thỏa thuận

Bước 3:  Tại màn hình tạo thỏa thuận , nhập thông tin  → bấm chọn nút Thỏa thuận

Bước 4: Hiển thị popup Tạo thỏa thuận thành công và thành viên sẽ bị trừ tiền ký quỹ tương ứng với số tiền mà thành viên đã nhập tại Bước 3

Bước 5: Thành viên bấm chọn nút OK → Chuyển đến màn Tin nhắn hiển thị thỏa thuận đã tạo thành công


4. Để thu hồi thỏa thuận đã tạo, thành viên thực hiện thao tác như sau: 

Cách 1:  

Bước 1: Tại màn hình  home rao bán, thành viên ấn chọn bài đăng đã tạo thỏa thuận 

Bước 3: Tại màn hình chi tiết bài đăng, thành viên ấn chọn vào thỏa thuận đã tạo → thành viên ấn chọn icon Thu hồi thỏa thuận

Bước 5: Thỏa thuận được thu hồi thành công → hiển thị card với trạng thái Đã hủy và thành viên được hoàn tiền ký quỹ (nếu có)

Cách 2: 

Bước 1: Tại màn Home rao bán → thành viên chọn Rao bán của tôi

Bước 2: Thành viên chọn phần Tôi mua → phần Đang trao đổi → thành viên chọn bài đăng đã tạo thỏa thuận để thu hồi


Bước 3:  Bấm chọn icon Ba chấm 

Bước 4: bấm chọn icon Thu hồi thỏa thuận

Bước 4: Thỏa thuận được thu hồi thành công → hiển thị card với trạng thái Đã hủy và thành viên được hoàn tiền ký quỹ (nếu có)

2. Khi thành viên đã được người bán đồng ý thỏa thuận → Nếu hạn bán còn 3 ngày trở xuống → thành viên có thể xin gia hạn thêm

Bước 1: Mở màn hình trao đổi → bấm chọn button 'Gia hạn thêm'


Bước 2: Nhập Số ngày xin gia hạn thêm 


Bước 3: Bấm chọn nút Gia hạn → xin gia hạn thành công 

Lưu ý:

  •  Khi thỏa thuận đã được người bán đồng ý thì thành viên sẽ không được tạo thỏa thuận thỏa thuận mới cho bài đăng và sẽ không thể thu hồi thỏa thuận
  • Đã quá ngày gia hạn những người mua chưa bán được sản phẩm → tiền ký quỹ của người mua sẽ được bồi thường cho người bán được theo quy định của app → Có thể tiếp tục tạo thỏa thuận mới
  • Người mua sẽ nhận được tiền hoa hồng , tiền ký quỹ ( nếu có) và hoàn tiền ký quỹ cho tất cả những người đã tạo  thỏa thuận ( Nếu có)
  • Khi xin gia hạn, người bán từ chối gia hạn → người có thể tiếp tục tại gia hạn thêm đến khi thỏa thuận hết hạn. Nếu người bán đồng ý gia hạn thì người mua không thể xin gia hạn thêm.