thu hồi rao bán.mp4


Người bán muốn thu hồi bài đăng thực hiện các thao tác sau: 

Bước 1: Tại màn hình Home rao bán →chọn Rao bán của bạn 


Bước 2: Từ màn Rao bán → chọn phần Tôi bán 

Bước 2: CHọn bài đăng → chon icon 3 chấm

Bước 3: Chọn icon thu hồi bài đăng 

Bước 4: Bấm chọn nút Thu hồi

Bước 5: Bài đăng được thu hồi thành công

Bước 3: Có thể xem các bài đăng hu hồi bằng cách: chọn menu Tôi bán → chọn tab Đã thu hồi

Lưu ý: Có thể thu hồi bài đăng với những bài:

  • Bài đăng chưa có thỏa thuận
  • Bài đăng đã có thỏa nhưng thỏa thuận chưa được người bán đồng ý→ Những người mua nếu đã tạo thỏa thuận sẽ được hoàn tiền ký quỹ