Video hướng dẫn:

Đổi MK.mp4

Bước 1 : Vào màn hình Tài khoản 


Bước 2Kéo xuống cuối trang, chọn Đổi mật khẩu


Bước 3 : Nhập lại mật khẩu cũ.


Bước 4 : Nhập mật khẩu mới, sau đó bấm Xác nhận


Bước 5 : Pop-up xuất hiện là thao tác đã thành công.