1. Khi thành viên bán thành công sản phẩm của cho thành viên khác , thành viên thực hiện đánh giá cho người mua:

Bước 1: Tại màn Home rao bán → Bấm chọn Rao bán của tôi

Bước 2:  Tại màn Rao bán - Tôi bán, bấm chọn bài đăng

Bước 3:  Chọn phần tin nhắn, bấm chọn  Rao bán 

Bước 4: Chọn Viết đánh giá người mua

Bước 5: Nhập thông tin đánh giá → Bấm chọn  Đăng đánh giá → Đánh giá thành công

2. Khi thành viên mua sản phẩm thành công , thành viên thực hiện đánh giá cho người bán:

Bước 1: Tại màn Home rao bán → Bấm chọn Rao bán của tôi

Bước 2:  Tại màn Rao bán - Tôi Mua , bấm chọn bài đăng

Bước 4: Tại màn hình trao đổi, Chọn Viết đánh giá người bán

Bước 5: Nhập thông tin đánh giá → Bấm chọn  Đăng đánh giá → Đánh giá thành công

3. Thành viên muốn xem đánh giá có thể thực hiện các thao tác sau: 

Có 2 cách để xem đánh giá:

Cách 1: 

Bước 1: Từ màn danh sách Rao bán → chọn bài rao bán của 

Bước 2: Chọn nút Xem đánh giá 

Bước 3: Tại đây thành viên có thể xem các Bài đăng , Đánh giá tổng hợp  và Thông tin của người đăng bài 

Cách 2:

Bước 1: Tại màn Home rao bán → Bấm chọn Rao bán của tôi

Bước 2: Chọn phần Đánh giá, tại đây thành viên có thể xem tất cả các đánh giá