Banner

Thành viên có thể xem các Banner trên màn hình chính. Hoặc nhấp vào Banner để xem nội dung chi tiết.


Popup

Popup sẽ hiện lên khi thành viên mở ứng dụng. Thành viên có thể nhấp vào Popup để xem thông tin chi tiết