• Bước 1: Vào mục khám phá, tìm nhóm muốn tham gia và ấn "Tham gia nhóm" 

  • Bước 2: role admin xem thành viên vừa gửi yêu cầu tham gia nhóm (khi webadmin setting yêu cầu duyệt thành viên)

Lưu ý: nếu trên webadmin setting nhóm không cần yêu cầu duyệt thành viên thì sẽ không có từ bước 2 trở đi, thành viên sẽ được tự động thêm vào nhóm luôn

  • Bước 3: Role Admin duyệt thành viên - chấp nhận yêu cầu tham gia của thành viên

  • Bước 4: thành viên tham gia nhóm thành công, check tại màn nhóm - đã tham gia