Video hướng dẫn:

Tham gia nhóm.mp4


  • Bước 1: vào màn hình chi tiết nhóm => chọn "viết bài đăng mới..."

  • Bước 2: viết bài đăng rồi ấn icon đăng bài

  • Bước 3: role Admin xem bài đăng vừa được gửi (khi webadmin setting yêu cầu duyệt bài đăng)

Lưu ý: nếu trên webadmin setting nhóm không cần yêu cầu duyệt bài đăng thì sẽ không có từ bước 3 trở đi, TVV tụ động đăng bài thành công

  • Bước 4: Role Admin duyệt bài đăng

4/ Bình luận bài viết và các hoạt động khác