Câu hỏi: Tôi muốn kiểm tra trạng thái các khảo sát?

Trả lời:

Danh sách phân bổ trên APP của 1 account:

1.Lead chờ khảo sát:

  • Bước 1: Tại màn hình Khai thác Lead, bấm vào mục Lead chờ khảo sát 

  • Bước 2: Bấm vào 1 lead muốn khảo sát:

  • Bước 3: Chọn "Khảo sát ngay"

Sau đó sẽ mở ra màn hình khảo sát lead:

2. Lead đang khảo sát:

Để lead vào mục Đang khảo sát, tại màn hình khảo sát lead => chọn "Lưu nháp"

3.  Lead hoàn tất khảo sát

Để lead vào mục hoàn tất khảo sát, tại màn hình khảo sát lead => điền đẩy đủ các thông tin cần khảo sát => chọn "Hoàn tất"

4. Lead đã trả về

Để lead vào mục đã trả về:

  • Bước 1tại màn hình khảo sát lead => chọn "Trả về"

  • Bước 2chọn 1 lý do không thể khảo sát => bấm "Trả về"

5. Khách hàng tiềm năng

Tại màn hình đang khao sát, mở 1 lead là khách hàng tiềm năng => bật ON trạng thái "Khách hàng tiềm năng"