Câu hỏi: Làm cách nào để đánh giá APP?

Trả lời

1.  Vào màn hình tài khoản => mở phần đánh giá app

  • Với user chưa đánh giá app lần nào: không hiển thị bất kỳ lịch sử nào


  • user đã đánh giá app trước đó: hiển thị lịch sử số sao đã đánh giá


2. Thực hiện đánh giá APP: 

  • user đánh giá từ 3 sao trở xuống, sau khi gửi đánh giá sẽ back về màn tài khoản:


  • user đánh giá từ 4 sao trở lên, sau khi gửi đánh giá sẽ hiện popup đánh giá app tại cửa hàng ứng dụng: